Моля, запознайте се настоящите Условия за ползване внимателно преди да започнете да използвате тази електронна страница. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте страницата. Използвайки тази електронната страница, потребителят потвърждава изричното си съгласие със следното:

1. Общи условия за ползване

Тази електронна страница е създадена и се поддържа от СТАДА, ЕИК 175447977, наричано по-долу „СТАДА". Всеки потребител използва страницата на свой собствен риск.

СТАДА си запазва правото да извършва промени на тази електронна страница, на общите условия за ползване, на общите си търговски условия, на цени и условия за продажба и доставка, ако такива са приложими, изцяло или частично, по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, както и правото да прекрати достъпа до страницата.

2. Марки и авторски права

Всички текстове, изображения, марки, файлове с данни и друга публикувана информация са предмет на права на интелектуална собственост на СТАДА или на права, придобити от СТАДА от трети страни. Извън правата страницата да бъде ползвана, както и други права, които са изрично предоставени съгласно тази електронна страница, потребителят няма право да възпроизвежда, предава, изменя, допълва или използва по какъвто и да било друг начин съдържанието на електронната страница, без предварителното съгласие на СТАДА.

3. Изтегляне на информация

Файлове с данни могат да бъдат изтегляни на собствен риск на потребителя. Ние не поемаме никаква отговорност за вреди (напр., вреди в резултат на вируси), претърпени пряко или непряко от използване на файлове с данни, изтеглени от тази електронна страница. Това важи и в случай, че файловете с данни са използвани за престъпни деяния.

4. Отговорност

По принип, СТАДА носи отговорност в съответствие с разпоредбите на приложимите правни норми. Доколкото ни е известно, ние предоставяме единствено достоверна и актуална информация на тази електронна страница; независимо от горното, не може да бъде изключена възможността от грешки и неточности. Ние не поемаме задължение за актуализиране на електронната страница, не поемаме отговорност и не предоставяме гаранции по отношение на актуалността, достоверността и пълнотата на информацията и, съответно, не поемаме отговорност за горното. СТАДА не поема никаква отговорност за вреди или загуби, претърпени във връзка с използването на информацията. Горното важи също така и за непреки, случайни или последващи вреди, претърпени при или като резултат от използването на електронната страница.

СТАДА отказва прехвърлянето на конфиденциална информация чрез електронни страници и/или електронните пощи, посочени на страницата, и, съответно, не поема отговорност за опазване на поверителността на такава информация. Личните данни са обект на защита съгласно Общия регламент за защитата на данните (GDPR).

Данните на тази електронна страница служат като обща информация, но не могат да бъдат използвани като заместител на техническа дискусия или други търговски или професионални консултантски услуги. Въпреки че сме положили усилия да защитим данните си от външен достъп, остава малък риск публикуваното съдържание да бъде променено чрез външна намеса. По тази причина, всякакви гаранции следва да се считат за изключени.

5. Информация, предоставена от потребителя

Потребителят на тази електронна страница е изцяло отговорен за всяка информация, която изпраща на СТАДА, в това число и относно достоверността и съдържанието, както и за осигуряването чрез предоставянето на информацията да не бъдат нарушавани права на трети лица. По отношение на защитата на данните, препращаме към и моля да се запознаете с нашето Уведомление за защита на данните, публикувано на www.viruprotect.bg СТАДА изрично предупреждава, че се използват т.нар. „СПАМ филтри”, които потенциално могат да попречат на получаването на съобщения по електронната поща.

6. Регистрация

В случай че за използването на нашата електронна страница се изисква регистрация, потребителят следва да предостави достоверна информация във връзка с регистрацията, както и да уведоми СТАДА за всякакви промени на предоставените данни. След регистрацията потребителят получава парола. Потребителят гарантира, че тази парола няма да бъде предоставяна на трети страни, и е отговорен за всички поръчки и действия, извършени чрез използването на тази парола. Незабавно след като узнае за неразрешеното използване на паролата от трети страни, потребителят следва писмено да информира СТАДА за горното.

7. Хиперлинкове

Чрез включването на линкове към външни електронни страници (хиперлинкове), СТАДА не придобива и не декларира каквито и да е права по отношение на тези страници и тяхното съдържание. В допълнение, СТАДА не носи отговорност за достъпа до тези електронни страници, нито за тяхното съдържание. Връзките чрез хиперлинкове до тези електронни страници се осъществяват на собствен риск на потребителя.

8. Изявления във връзка с бъдещи събития

Тази електронна страница на СТАДА съдържа изявления по отношение на бъдещи събития, които се основават на настоящи очаквания, оценки и прогнози от страна на мениджмънта на СТАДА, както и на друга информация, налична към настоящия момент. Тези изявления пораждат различни предвидими и непредвидими рискове и неясноти, които могат да доведат до това реалните приходи, бизнес, финансова ситуация, доходите, растеж или изпълнение, да се различават съществено от изричните или подразбиращи се прогнози, съдържащи се в изявленията относно бъдещи събития. Изявленията с бъдеща насоченост могат да съдържат думи като „очакване”, „възнамерява”, „планира”, „вярва”, „прогнозира” и други подобни изрази. Когато е подходящо, СТАДА може също така да прави изявления с бъдеща насоченост в други отчети, презентации, материали, предоставени на акционери или съдружници, и в изявления пред медиите или в новини за инвеститори. В допълнение, нашите представители могат от време на време да правят устни изявления с бъдеща насоченост. СТАДА счита, че очакванията, отразени в изявленията с бъдеща насоченост, са разумни; независимо от това, СТАДА не може да гарантира, че тези очаквания ще се реализират в действителност. Рисковите фактори включват в частност: влиянието на регулацията на фармацевтичната индустрия; трудностите за извършване на прогнози във връзка с разрешения от регулаторни органи и други надзорни органи; регулаторната среда и промените в политиките и в системата на здравеопазване на различните държави; приеманe и търсене на нови лекарствени продукти и нови терапии; резултати от клинични изпитвания; влиянието на конкурентни продукти и цени; наличностите и цените на активните вещества, използвани в производството на фармацевтични продукти; неяснотата във връзка с приемането на пазара при пускането на пазара, текущите продажби или разработването на иновативни продукти; ефектът от промени в потребителската структура; зависимост от стратегически партньорства; промени в обменни курсове и лихвени проценти, оперативни резултати, както и други фактори, описани в годишните отчети и в други изявления на СТАДА. СТАДА не поема задължение да актуализира подобни изявления с бъдеща насоченост.

9. Допълнителна правна информация

Моля да имате предвид, че по отношение на конкретни интернет страници в рамките на уебсайта на СТАДА може да са приложими специални правила и норми, например условия за покупка или нормативни изисквания за използването на данни.

10. Приложимо право и компетентна юрисдикция

По отношение на всякакви искове и претенции, свързани с тази електронна страница или с нейното използване, ще бъде приложимо правото на Република България, с изключение на правилата на международното частно право. Компетентен ще бъде съответният български съд в гр. София.